[ Б ] [ int ] [ sp ] [ jp ] [ d ] [ vg ] [ Feed ] [ Mod ]

/int/ - /Int/eresting

Name
Email
Subject
Comment
Flag
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1490725611229.jpeg (31.96 KB, 400x348, 1437786047949.jpeg) Google iqdb

 No.101

Saluton!

Ĉu vi parolas Esperanton?

 No.102

File: 1490725686866.png (65.36 KB, 436x351, KONTRAŬ SEKSO.png) Google iqdb

Saluton, mi estas komencanto.. Kiel vi fartas?

 No.112

>>102
Bone, dankon, kaj vi?

Mi ne komprenas vian bildon, laŭ la Reta Vortaro, sekso signifas
> biologia ecaro diferenciganta virseksulon disde ino

 No.4452

bump[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ Б ] [ int ] [ sp ] [ jp ] [ d ] [ vg ] [ Feed ] [ Mod ]